PRIVACY VERKLARING STICHTING INTERNATIONAL SPORTS SOCIETY